Header

Bronze Steam Traps

ImageNameMaterialConnectionBuyhf:att:pa_materialhf:att:pa_connectionhf:att:pa_classhf:att:pa_copper-nickel-typehf:att:pa_flange-face-stylehf:att:pa_gradehf:att:pa_manufacturerhf:att:pa_mfg-part-numberhf:att:pa_mil-spechf:att:pa_mil-spec-navy-drawinghf:att:pa_mil-spec-or-navy-drawinghf:att:pa_nipple-lengthhf:att:pa_nipple-widthhf:att:pa_nominal-pipe-sizeshf:att:pa_part-numberhf:att:pa_pipe-variationhf:att:pa_pressure-ratinghf:att:pa_schedulehf:att:pa_sizehf:att:pa_steel-gradehf:att:pa_structurehf:att:pa_stylehf:att:pa_trimhf:att:pa_tube-sizehf:att:pa_valve-typehf:att:pa_variationhf:att:pa_wall-thickness
Bronze Union End Silbraze (UESB) Steam Trap Angle Type, 400 lb, MIL-T-2118
bronzeunion-end-silbraze-uesbnavymil-t-2118400-lb12-in 1-in 1-14-in 1-12-in 14-in-2 34-in 38-inangle-typenavy
Bronze Union End Silbraze (UESB) Steam Trap Combination Trap & Check, 400 lb, MIL-T-2118
bronzeunion-end-silbraze-uesbnavymil-t-2118400-lb12-in 1-in 34-incombination-trap-checknavy
Bronze Union End Silbraze (UESB) Steam Trap Combination Trap, Check, & Strainer, 400 lb, MIL-T-2118
bronzeunion-end-silbraze-uesbnavymil-t-2118400-lb12-in 34-incombination-trap-check-strainernavy
Bronze Union End Silbraze (UESB) Steam Trap Straight Type, 400 lb, MIL-T-2118
bronzeunion-end-silbraze-uesbnavymil-t-2118400-lb12-in 1-in 1-14-in 14-in-2 34-in 38-instraight-typenavy